Basic Legal Concepts: General Plan and Reading Guidelines

Complementary Reference / Yardımcı Kaynak: Rona Aybay, An Introduction to Law, Updated and Revised Third Edition, Istanbul Bilgi University Press (Annex: English-Turkish Glossary of Legal Terms – Enlarged), Şubat 2011, xvi-349 sayfa.

Topics / Konular:

 1. Society and social order / toplum ve toplumsal düzen (Aybay, pp. 3-27).
 2. Sources of law / hukukun kaynakları (Aybay, pp. 29-34, 55-57).
 3. Law: Application / Hukuk: Uygulanması (Aybay, pp. 35-48).
 4. Interpretation / Yorum (Aybay, pp. 48-54).
 5. Legal systems of the world / Dünyadaki hukuk sistemleri (Aybay, pp. 59-64).
 6. Branches of law / Hukukun dalları (Aybay, pp. 67-79, 119-121).
 7. Constitutional law / Anayasa hukuku (Aybay, pp. 80-91).
 8. Administrative law / İdare hukuku (Aybay, pp. 92-100).
 9. Criminal law / Ceza hukuku (Aybay, pp. 101-107, 109-111).
 10. Public international law / Milletlerarası hukuk (Aybay, pp. 111-116).
 11. Human rights law / İnsan hakları hukuku (Marci Hoffman, International Human Rights Law, American Society of International Law, 28 August 2013, 35 pp.).
 12. Civil law / Medeni hukuk (Aybay, pp. 119-130, 108-109).
 13. Commercial law / Ticaret hukuku (Aybay, pp. 130-135).
 14. Private international law / Milletlerarası özel hukuk (Aybay, pp. 135-139).
Başkent Hukuk içinde yayınlandı | Yorum bırakın

AB Hukuku: Plan ve Genel Okuma Rehberi

YARDIMCI KAYNAK: Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Dora Basım-Yayın-Dağıtım, Bursa, 2012 (Temmuz 2012), xvii-816 sayfa.

KONULAR:

 1. Avrupa’nın bütünleşmesi: Reçber, s. 1-35.
 2. AB’nin kurulması: Reçber, s. 37-62.
 3. AB’nin hukuksal yapısı: Reçber, s. 63-88.
 4. AB hukukunun kaynakları: Reçber, s.101-145.
 5. AB hukukunun doğrudan yürürlüğü – uygulanması: Reçber, s. 88-101.
 6. AB’nin kurumsal yapısı: Reçber, s. 147-292, 444-466.
 7. AB Adalet Divanı: Reçber, s. 292-393, 414-443.
 8. Ön başvuru / ön karar yöntemi: Reçber, s. 393-413.
 9. Birlik (AB) vatandaşlığı: Reçber, s. 508-511.
 10. İç Pazar ve malların serbest dolaşımı: Reçber, s. 511-514.
 11. İşçilerin serbest dolaşımı: Reçber, s. 517-522.
 12. Girişim ve hizmet sağlama özgürlüğü: Reçber, s. 522-525.
 13. AB rekabet hukuku: Reçber, s. 540-545.
 14. Türkiye ve AB ilişkileri: Özel not.
Başkent Hukuk içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Milletlerarası Hukuk: Plan ve Okuma Rehberi

YARDIMCI KAYNAK: Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk, Temel Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2014, 480 sayfa.

KONULAR:   TEMEL KAVRAMLAR (GÜZ DÖNEMİ)

 1. Milletlerarası hukuka giriş: Acer-Kaya, s. 21-33.
 2. Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri: Acer-Kaya, s. 33-39.
 3. Milletlerarası hukukun kaynakları: Acer-Kaya, s. 49-66.
 4. Milletlerarası hukukta kişilik: Acer-Kaya, s. 115-117, 128-130.
 5. Devlet: Acer-Kaya, s. 117-125.
 6. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması: Acer-Kaya, s. 125-128.
 7. Ülkesel egemenlik: Acer-Kaya, s. 139-151.
 8. Devletin yetkisi: Acer-Kaya, s. 163-179.
 9. Egemen Bağışıklığı (Yabancı Devletlerin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları): Acer-Kaya, s. 172-177.
 10. Devletlerin sorumluluğu ve diplomatik himaye: Acer-Kaya, s. 403-416.
 11. Devletlerin ardıllığı (halefiyet): Acer-Kaya, s. 383-394.
 12. Milletlerarası uyuşmazlıkların diplomasi yoluyla çözümü: Acer-Kaya, s. 427-432.
 13. Milletlerarası uyuşmazlıkların yargısal yöntemlerle çözümü: Acer-Kaya, s. 432-438, 463-465.
 14. Milletlerarası hukukun uygulanması: Özel not.

İLERİ DÜZEY (BAHAR DÖNEMİ)  

 1. Milletlerarası hukuki işlemler: Özel not.
 2. Andlaşmalar hukuku: Acer-Kaya, s. 77-101.
 3. Deniz hukuku: Acer-Kaya, s. 191-209.
 4. Deniz yetki alanları: Acer-Kaya, s.209-218, 223-226.
 5. Açık deniz: Acer-Kaya, s. 218-223.
 6. Hava hukuku: Acer-Kaya, s. 241-255.
 7. Uzay hukuku: Acer-Kaya, s. 256-271.
 8. Milletlerarası örgütler: Özel not.
 9. İnsan hakları hukuku: Acer-Kaya, s. 285-312.
 10. Çevre hukuku: Özel not.
 11. Devletlerin kuvvet kullanması: Acer-Kaya, s. 323-341.
 12. Silahlı çatışma hukuku (İnsancıl hukuk): Acer-Kaya, s. 351-371.
 13. Milletlerarası barış ve güvenliğin korunması: Acer-Kaya, s. 449-463, 465-466.
 14. Milletlerarası ceza hukuku: Acer-Kaya, s. 372-374.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gözlemler – Düşünceler

 1. Devletin ve toplumun bilgi, araştırma – geliştirme ihtiyacı ve talebi yok. Herkes, her şeyi zaten doğuştan biliyor. Bu nedenle, üniversiteler işlevsiz görünüyor.
 2. Kişi güvenliğinin; dinden özgürlük dahil, vicdan ve din özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda gelişme olamaz. Bütün bunların güvencesi ise, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile demokrasi ve insan haklarına saygı kavramlarıdır.
 3. Bilgi, güçtür. Bilgiye dayanmayan güç, aldatıcı ve geçicidir. Küresel düzeyde etkili olabilen devletler, bilginin önemini ve işlevini diğer devletlerden daha çok kavrayabilmiş devletlerdir.
 4. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, uyanıklığın “akıllılık”, akıllılığın “cesaret” ve cesaretin ise en temel bir değer olarak algılandığı bir kültürel alt yapı ile, ortadoğu halklarının bir yere varabilmesi mümkün değildir.
 5. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, elbette kendini öncelikle düşünmekle beraber, başkalarının haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 6. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, ortak çıkarların gereklerine uygun politikalardır. Bu şekilde elde edilebilecek kazanımlar, aynı zamanda hukuka ve adalete uygun olabildiği derecede etkin ve kalıcı olabilir. Aksi halde, tek yanlı ve salt güce dayalı kazanımlar aldatıcıdır ve olsa olsa bir sonraki çatışmanın haklı gerekçesini oluşturabilir.
 7. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir.
 8. İnsanlık, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunların çözümlenebilmesini gerektirir.
 9. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğumuzun, sadece zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler “verivermesi”, toplumsal ilişkilerimizi zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 10. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık bir uzmanlık alanıdır.
 11. Yürütmeden sorumlu organların, diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde, bu uzmanlık alanına gerekli saygıyı göstermesi beklenir.
 12. Türkiye’nin siyasi liderleri, çoğu zaman, dış ziyaretlerini, hedeflerini, ziyaretlerinin etki ve sonuçlarını ulusal kamu oyuna anlatmaya bile gerek görmemekte, tersine, örneğin ev sahibi veya misafir sıfatıyla yer aldıkları -ilgisiz- basın toplantılarını bile, ziyaretle ilgisi olmayan iç politika konularına ayırmaktalar.
 13. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, inanç tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Bize, varoluşun görebildiğimiz yüzünden başka yüzleri de olduğunu anlatır.
 14. Buna karşılık, din, siyaset ve / veya ticaret yapmanın, tartışılamaz ve sorgulanamaz güç ve otorite sahibi olmanın aracı olarak kullanılamaz. Aksine davranış ve uygulamalar hem dini saptırır, din asıl amacını, işlevini ve etkisini büyük ölçüde kaybeder,  hem de genç kuşakları dinden uzaklaştırır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (çeviren: Erol Güngör), Ötüken Neşriyat, 5. basım, İstanbul, 1998, 268 sayfa.
 2. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 3. Yaşar Nuri Öztürk, Mevlana Celaleddin Rumi ve İnsan, Yeni Boyut.
 4. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Üniversite Öğrencisi İçin Rehber

Genel:

 1. Okula ve Derslerinize öncelik verin.
 2. Sağlığınıza, uyku, yemek ve spor konularına, yani kendinize dikkat edin.
 3. Öğretim üyeleriyle, terbiye, nezaket ve karşılıklı saygı temelinde,  iyi ilişkiler kurun. Soru / danışma için görüşmeye gittiğinizde, not almak için hocanızdan kağıt – kalem istemeyin. Hazırlıklı olun. “SMS” üslubuyla e-posta göndermeyin, “Ya hocam..” vb. şekillerde hitap etmeyin.
 4. Sınıftaki zamanınızı sosyal medya vb. aktivitelerle geçirmeyin.
 5. Engellilik vb. nedenlerle yardıma ihtiyacınız varsa, ilgilileri bilgilendirmekte – koordinede geç kalmayın.
 6. Ödevlerinizi hazırlarken emek verin. Kendinizin ürünü olsun. Kurnazlık, akıllı olmak anlamına gelmez. Hiçbir zaman, kendinizi / başkalarını aldatmayın.
 7. Sosyal çevrenizi, ilişkilerinizi geliştirin. Arkadaş edinin. Ancak, arkadaşlarınızı iyi seçin, acele etmeyin. Arkadaş grubunuz, geleceğinizi olumlu etkileyebileceği gibi, karartabilir de.
 8. Geleceğinizi düşünün, değerlendirin, planlayın ve planlarınızı geliştirin, düzeltin. Danışmanlarınızla iyi ilişkiler kurun. Hazırlıklı, ne soracağınızı bilerek görüşmeye gidin.
 9. Ocak – Şubat aylarından itibaren yaz için planlarınızı yapın. Yaz tatili dönemini Yaz Okulu ile değil, dinlenme yanında, staj vb. faaliyetler için değerlendirin.
 10. Özgeçmiş hazırlamayı öğrenin. Önemini bilin. Kendi özgeçmişinizi hazırlayın ve sürekli geliştirin, güncelleyin. İyi bir özgeçmişle, kılık – kıyafet ve davranışla destekli iş bulma girişiminiz, böyle olmayanlara göre çok daha etkin olacaktır.

Unutmayın:

 1. Kariyer, üniversitede öğrenci iken hazırlanır. Bu da ancak planlı, düzenli, sürekli ve bilinçli çabalarla mümkün olabilir.
 2. Sadece derslere girmek ve dikkatle dinlemek yetmez. Anlayın, sorgulayın, araştırın, tartışın. Meslek sahipleriyle, hocalarınızla iletişim kurun, konuşun.
 3. Seçimlik dersleri iyi değerlendirin. Değişik konuları tanıyın. Bir dersin kolay görünmesi seçim gerekçeniz olmasın.
 4. Farklı alanlarda, farklı konularda stajlar yapın, eğitim – konferans vb. faaliyetlere katılın. Size uygun olan / olmayan alanları – meslekleri keşfedin.
 5. Bu gibi faaliyetler, takım çalışmasına yatkın olma, başkalarını dinleme ve anlayabilme yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Çalışma – Yöntem:

 1. Derslere devam edin ve dikkatle takip edin.
 2. Not tutma bir sanattır. Her şeyi yazmaya çalışmak yerine, ana noktaları saptayıp not etme yeteneğinizi geliştirin.
 3. Dinlenen / okunan her cümle, size bir anlam ifade etmelidir. Bu nedenle, anlaşılnayan hususlar sorulmalı, tekrarlanmalıdır. Sadece ezberleyerek hiç bir yere varılamaz.

Sınavlar:

 1. Dönem boyu sürekli ve planlı bir çalışma yoksa, sadece sınav öncesi yoğun bir çaba ile üniversite öğreniminde başarı söz konusu olamaz.
 2. Sınav sorusunun içindeki bilgiyi başka ifadelerle takrarlamak cevap yerine geçmez.
 3. Bilgiye ve muhakemeye dayanmayan, sokaktaki adamın da düz mantığı ile söyleyebileceği şeyler, sınavlarda puan kazandırmaz. Üniversite öğrenimi akla ve bilgiye dayanır. Kurnazlık yöntemleri, orta ve uzun vadede kişiyi iyi bir yere götürmez.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Askeri Hakim Alım İşlemleri

ASKERİ HAKİM ALIMI İŞLEMLERİ

14 OCAK 2014

Başvuru yöntemleri, sınav konuları vb. bilgiler için bkz: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

<http://www.msb.gov.tr/asad/askeri_hakim_alimi.html&gt;

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın