Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Uluslararası Kamu Hukuku Yıllık Ders Konuları

GÜZ DÖNEMİ

 1. Milletlerarası hukuka giriş.
 2. Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri.
 3. Milletlerarası hukukun kaynakları.
 4. Milletlerarası hukukun kişileri.
 5. Devlet.
 6. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması.
 7. Ülkesel egemenlik.
 8. Devletin yetkisi.
 9. Egemen bağışıklığı.
 10. Diplomasi ve konsolosluk ilişkileri.
 11. Andlaşmalar hukuku.
 12. Devletlerin sorumluluğu.
 13. Devletlerin ardıllığı (halefiyet).
 14. Milletlerarası örgütler.

BAHAR DÖNEMİ

 1. Deniz hukukuna giriş.
 2. Deniz yetki alanları.
 3. Açık deniz ve derin deniz yatağı.
 4. Hava hukuku.
 5. Uzay hukuku.
 6. Çevre hukuku.
 7. İnsan hakları hukuku.
 8. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Diplomasi.
 9. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Yargısal yöntemler.
 10. Milletlerarası hukukta karşı önlemler ve yaptırımlar.
 11. Devletlerin kuvvet kullanması.
 12. Silahlı çatışma hukuku.
 13. Ortak güvenlik hukuku.
 14. Milletlerarası ceza hukuku.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Başkent Üniversitesi-İİBF-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Uluslararası Hukuk-I Ders Konuları

 1. Milletlerarası hukuka giriş.
 2. Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri.
 3. Milletlerarası hukukun kaynakları.
 4. Milletlerarası hukukun kişileri.
 5. Devlet.
 6. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması.
 7. Ülkesel egemenlik.
 8. Devletin yetkisi.
 9. Egemen bağışıklığı.
 10. Diplomasi ve konsolosluk ilişkileri.
 11. Andlaşmalar hukuku.
 12. Devletlerin sorumluluğu.
 13. Devletlerin ardıllığı (halefiyet).
 14. Milletlerarası örgütler.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi-International Law-Ders Konuları

INTERNATIONAL LAW: TOPICS

 1. Introduction to (public) international law / milletlerarası (kamu) hukukuna giriş.
 2. Relationship between international and municipal law / Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri.
 3. Sources of international law / Milletlerarası hukukun kaynakları.
 4. Subjects of international law / Milletlerarası hukukun kişileri.
 5. State / Devlet.
 6. Recognition of states and governments / Devletlerin ve hükümetlerin tanınması.
 7. Territorial sovereignty / Ülkesel egemenlik.
 8. Jurisdiction / Devletin yetkisi.
 9. Sovereign immunity / Egemen bağışıklığı.
 10. Diplomatic and consular relations / Diplomasi ve konsolosluk ilişkileri.
 11. Law of treaties / Andlaşmalar hukuku.
 12. Responsibility of states / Devletlerin sorumluluğu.
 13. Succession of states / Devletlerin ardıllığı (halefiyet).
 14. International organizations / Milletlerarası örgütler.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gözlemler – Düşünceler

 1. Devletin ve toplumun bilgi, araştırma – geliştirme ihtiyacı ve talebi yok. Herkes, her şeyi zaten doğuştan biliyor. Bu nedenle, üniversiteler işlevsiz görünüyor.
 2. Kişi güvenliğinin; dinden özgürlük dahil, vicdan ve din özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda gelişme olamaz. Bütün bunların güvencesi ise, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile demokrasi ve insan haklarına saygı kavramlarıdır.
 3. Bilgi, güçtür. Bilgiye dayanmayan güç, aldatıcı ve geçicidir. Küresel düzeyde etkili olabilen devletler, bilginin önemini ve işlevini diğer devletlerden daha çok kavrayabilmiş devletlerdir.
 4. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, uyanıklığın “akıllılık”, akıllılığın “cesaret” ve cesaretin ise en temel bir değer olarak algılandığı bir kültürel alt yapı ile, ortadoğu halklarının bir yere varabilmesi mümkün değildir.
 5. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, elbette kendini öncelikle düşünmekle beraber, başkalarının haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 6. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, ortak çıkarların gereklerine uygun politikalardır. Bu şekilde elde edilebilecek kazanımlar, aynı zamanda hukuka ve adalete uygun olabildiği derecede etkin ve kalıcı olabilir. Aksi halde, tek yanlı ve salt güce dayalı kazanımlar aldatıcıdır ve olsa olsa bir sonraki çatışmanın haklı gerekçesini oluşturabilir.
 7. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir.
 8. İnsanlık, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunların çözümlenebilmesini gerektirir.
 9. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğumuzun, sadece zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler “verivermesi”, toplumsal ilişkilerimizi zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 10. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık bir uzmanlık alanıdır.
 11. Yürütmeden sorumlu organların, diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde, bu uzmanlık alanına gerekli saygıyı göstermesi beklenir.
 12. Türkiye’nin siyasi liderleri, çoğu zaman, dış ziyaretlerini, hedeflerini, ziyaretlerinin etki ve sonuçlarını ulusal kamu oyuna anlatmaya bile gerek görmemekte, tersine, örneğin ev sahibi veya misafir sıfatıyla yer aldıkları -ilgisiz- basın toplantılarını bile, ziyaretle ilgisi olmayan iç politika konularına ayırmaktalar.
 13. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, inanç tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Bize, varoluşun görebildiğimiz yüzünden başka yüzleri de olduğunu anlatır.
 14. Buna karşılık, din, siyaset ve / veya ticaret yapmanın, tartışılamaz ve sorgulanamaz güç ve otorite sahibi olmanın aracı olarak kullanılamaz. Aksine davranış ve uygulamalar hem dini saptırır, din asıl amacını, işlevini ve etkisini büyük ölçüde kaybeder,  hem de genç kuşakları dinden uzaklaştırır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (çeviren: Erol Güngör), Ötüken Neşriyat, 5. basım, İstanbul, 1998, 268 sayfa.
 2. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 3. Yaşar Nuri Öztürk, Mevlana Celaleddin Rumi ve İnsan, Yeni Boyut.
 4. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Genel Kültür – Okuma Rehberi

 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Tam Metin, Günümüz Türkçesi İle, 8. Baskı, (Hazırlayan: Selçuk Maviengin – Türk Metal Sendikası Armağanı), ART Basın-Yayın, Ankara, Temmuz 2005, 239 sayfa.
 2. Söylev (Nutuk), TSK Dayanışma Vakfı, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1981, 729 sayfa.
 3. Falih Rıfkı Atay, Çankaya – Mustafa Kemal’in Çankaya’sı, BATEŞ Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, 586 sayfa.
 4. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, T. İş Bankası Kültür Yayınları, IV. baskı, Şubat 2008, x-342 sayfa.
 5. Andrew Mango, Atatürk, (Türkçesi: Füsun Doruker), Onuncu basım, Remzi Kitabevi, Eylül 2013, 750 sayfa.
 6. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Güncel İngilizce III. Edisyon Çevirisi, (Çeviren: Boğaç Babür Turna), 6. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2013, xxxiv-694 sayfa.
 7. İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya, 1923-2023 – Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, 333 sayfa.
 8. İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, 10. Baskı, TİMAŞ Yayınları, İstanbul 2011, 240 sayfa.
 9. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri, Osmanlı’nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyete, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2012, 252 sayfa.
 10. Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 52. Basım, İstanbul, Ağustos 2006, 245 sayfa.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Temel ilkeler

09 EKİM 2013

 1. Akıl sağlığımız izin verdiği sürece, öğrenim, eğitim, gözlem, deney… sonu olmayan bir süreçtir. Üniversite diplomasını almakla hiç bir şey bitmez, aksine, her şey yeniden başlar.
 2. Hayatta inanmak, düşünmek yetmez; eylem gerekir.
 3. İyi olsun, kötü olsun; bir olayı – olguyu, etki ve sonuçlarını, kendimiz yaşamadan bilemeyiz.
 4. Ne ekersek, onu biçeriz: Bugünümüz, dünümüzün düşünce ve eylemlerinin eseridir. Yarınımız da bugünkü düşünce ve eylemlerimizin sonucu olacaktır.
 5. İnanca, akla, bilgiye, dürüstlüğe, emeğe, hukuka ve adalete dayanmadığı ölçüde, hiç bir kazanım kalıcı olmaz.
 6. Güç, sorumluluk demektir. Daha güçlü olan, diğerlerinden sorumludur.
 7. Büyümek, yaşlanmak demek değildir. Büyümek, olanların – olayların farkında olabilmek, sorumluluk alabilmek, sorumluluğunu bilmek, yani, kendini bilmek demektedir.
 8. İki günü eşit olanın ziyanda olduğu bildirilmiştir.
 9. Aşağıdakilerin (insanların) üstesinden gelemediği olumsuzlukların üstesinden gelmek, yukardakilerin (evrensel yönetim mekanizması; “Mele-i Ala”) görev ve sorumluluğudur.
 10. Din ve bilim birbirinin zıddı değil, tamamlayıcısıdır.
Genel içinde yayınlandı